Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Forsvaret
23. april 2014

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
VELKOMMEN TIL HÆRENS BASISUDDANNELSE PÅ VARDE KASERNE 

Orientering om værnepligtstjenesten ved Danske Artilleriregiment.

Velkomstfolder FEB  2014

Jævnfør din indkaldelsesordre skal du sammen med forventelig 180 andre værnepligtige (VPL), forrette tjeneste i Varde ved Uddannelsesbatteriet, 3 ISTARafdeling(3 ISTAR), Danske Artilleriregiment.

Vi glæder os til at se dig og vil gøre vores bedste for at give dig en spændende, udbytterig og til tider krævende tjeneste. Når du møder, vil din uddannelse være tilrettelagt frem til hjemsendelsen, men indholdet vil løbende blive justeret.

Formålet med denne folder er at oplyse dig om praktiske forhold, som du har behov for at kende til forud for indkaldelsen, samt at orientere dig om Uddannelsesbatteriet.AFSNIT I

MØDETIDSPUNKT
Du skal møde jf. din mødeindkaldelse, kl. 12.00 på Varde Kaser­ne (GYMNASTIKSALEN).
Det vil være en god ide at spise frokost inden du møder, evt. i Cafeteriet, eller medbringe en madpakke, da der ikke vil blive tid til at spise før ca. kl. 18. Desuden anbefales varm påklædning, da der vil opstå ventetid.
Hvis du har behov for at ankomme dagen før, kan du blive indkvarteret gratis på kasernen om natten. Du kan henvende dig i Hovedvagten på Varde Kaserne fra kl. 15.00 dagen før og få anvist en seng.
Har du spørgsmål vedrørende din tjeneste på Varde Kaserne, kan du ringe på tlf. 76 95 5000 mellem 0800 – 1500. Øvrige spørgsmål bedes rettet til Forsvarets Værnepligt og Rekruttering på tlf. 44 89 50 00.

REJSE
Hvis du rejser med tog, skal du senest ankomme til Varde med føl­gende forbindelser:
- Fra Skjern ( ARRIVA) ankomst Varde kl. 10.36. (Trinbræt Varde Kaserne)
- Fra Esbjerg ( ARRIVA) ankomst Varde kl. 10.40. (Trinbræt Varde Kaserne)
Der vil være militære køretøjer ved banegården fra kl. 09.35 og på ovennævnte tidspunkter for at bringe dig til kasernen. Sidste afgang kl. 11.00.
Indkaldelsesordren giver dig ret til fribefordring i indlandet på billigste klasse med offentligt transportmiddel ved direkte og uafbrudt rejse til Varde indtil 2 døgn før mødet.
IC3-tog kan benyttes. Pladsbillet hertil og evt. tilkøbsbillet til 1. klasse løses for egen regning. Du skal meddele, at plads­billetten agtes benyttet i forbindelse med indkaldelses-ordren.
Hvis du kører til kasernen i privat køretøj (hvilket sker for egen regning), finder du kasernen på, Hjertingvej 127, i den sydlige bydel.
Kort over Varde by (vedlagt).
Anvisning af parkeringsplads sker ved henvendelse i Hovedvagten.

SYGDOM
Pludselig sygdom, der hindrer at du møder rettidigt, skal straks meldes til

 DANSKE ARTILLERIREGIMENT
 VARDE KASERNE
 Tlf.: 7695 5000 (Hovednummer)

 HVAD SKAL MEDBRINGES?
Ved mødet skal du medbringe:
- Indkaldelsesordre (du skal ikke melde fra på Folkeregistret, det sker automatisk).
- Sygesikringsbevis.
- Evt. kørekort.
- Udfyldt "Spørgeskema" (Skema vedlagt).
- DSB-stamkort.
- Toiletsager.
- Dåbsattest.
- Svendebrev / eksamensbeviser / uddannelsesbeviser.
Det kan endvidere være en god idé at medbringe en hængelås.
Vær iklædt praktisk tøj, der passer til vejrliget og medbring et ur til praktisk brug.
Vent derimod med at medtage ghettoblaster, bærbar computer o.lign. samt for meget civilt tøj indtil du har set forholdene an.
Under tjenesten som værnepligtig har du, hvis du selv anskaffer et DSB-stamkort (med foto), ret til fribefordring på 2. klasse i tog og rutebiler.
DSB-stamkort fås på alle jernbanestationer og er gratis. 
Det er vigtigt, at du ved mødet medbringer et DSB-stam­kort (også selv om du kører i privat bil), ellers må du selv betale dine rejser med DSB.

HVAD BLIVER UDLEVERET?
Ved mødet bliver udleveret:
- Uniform,
- undertøj,
- skjorter,
- sokker,
- støvler m.v.
Du har ret til gratis vask af udleverede skjorter og undertøj.

DIN ADRESSE PÅ KASERNEN

 Navn
 Batteri (bliver oplyst på mødedagen)
 3. ISTAR-afdeling
 Varde Kaserne
 6800 Varde

LØNFORHOLD

 

VIGTIGT!                  VIGTIGT!                  VIGTIGT!

For at få udbetalt løn eller forskud er det vigtigt, at du har oprettet en

NEM-konto

i dit pengeinstitut.

NEM-kontoen er tilknyttet dit CPR-nummer, så når NEM-kontoen er oprettet, vil Forsvarets Lønningskontor kunne udbetale løn til dig.


Under den første samlede uddannelse er de gældende lønsatser m.v. for værnepligtige menige pr. 1. april 2012:

1. - 4. måned
Løn pr. måned   
kr. 7.421,95
Kostpenge   
Kr. 205,00 (pr. dag) vil blive udbetalt med lønnen.
(Kostpenge er skattefrie).

Ud over lønnen ydes:
- Vederlagsfrit logi,
- fri mundering (uniform, udrustning m.v.),
- fri vask af undermundering,
- sygepleje og
- befordring (togkort).

LØNFORSKUD PÅ  MØDEDAGEN.
På mødedagen vil der være mulighed for et forskud på 1.350,- kr. og yderligere 1.350,- kr. overført  til din NEM-konto.
Overførslen vil tage 8 – 10 bankdage.
Forskuddet skal tilbagebetales over alle 4 lønmåneder. Hjemsendes du inden forskuddet er tilbagebetalt, skal hele forskudsbeløbet tilbagebetales ved hjemsendelsen.

Hvad koster det ca. pr. dag?
En ernæringsrigtig standardkostportion i forsvarets cafeteria koster ca. kr. 125,- pr. dag. inkl. drikkevarer dvs. mælk el. saftevand.

DANKORT
Der er ingen DANKORT-hæveautomat på kasernen, men det er muligt at anvende DANKORT til betaling på kasernen.

Udbetaling af løn.
Lønnen udbetales månedsvis bagud og er til disposition på din NEM-konto den sidste bankhverdag i måneden.

Kapitalpension.
Værnepligtige, der har tegnet kapitalpension inden indkaldelsen, kan lade denne "hvile" indtil hjemsendelsen.
Du skal selv træffe aftale herom med dit pengeinstitut/pensionsselskab.

Yderligere oplysninger.
Skulle du inden indkaldelsen have spørgsmål vedr. lønforhold, kan du ringe til Forsvarets Personeltjeneste i Hjørring:
Lønrapportør/VPL  OASS Ronnie Karleby, tlf. 3266 5940

SOCIALRÅDGIVNING
I forsvaret er der mulighed for at tale med en socialrådgiver. Her kan du henvende dig med spørgsmål af økonomisk, juridisk, personlig og familiær art.
Socialrådgiveren har tavshedspligt.

Økonomisk hjælp.
I enkelte tilfælde kan man som værnepligtig få økonomisk hjælp fra sin opholdskommune i indkaldelsesperioden. Det drejer sig om alle værnepligtige, som forsørger et barn i eget hjem, samt visse enlige værnepligtige over 25 år.
Det er i den forbindelse vigtigt hurtigst muligt at rette henvendelse til kommunens socialforvaltning for at forhøre sig om mulighed for supplement til værnepligtslønnen.
Tjenestestedets socialrådgiver kan kontaktes både før og under indkaldelsen, såfremt der er spørgsmål vedr. økonomi.

Juridisk bistand.
Under indkaldelsen kan det være vanskeligt at få afklaret spørgsmål i forhold til offentlige myndigheder og egne rettigheder.
Socialrådgiveren kan kontaktes i stedet.

Personligt og familiært.
Socialrådgiveren står ligeledes til rådighed, såfremt der opstår problemer i forhold til familien, eller man selv løber ind i vanskeligheder.

Socialrådgiver.
Lars P. Hougaard
Kontortid:
Mandag, Tirsdag,Torsdag og Fredag kl. 10.00 – 16.00.
Tlf. 7216 3307.

DE FØRSTE 14 DAGE
Det program du skal gennemgå de første 14 dage efter mødet, vil indeholde mange aktiviteter af  varierende karakter, som indkvar­tering, udlevering og samling af udrustning og gevær, lægeeftersyn, fotografering, informationsforedrag, prøver og meget andet, der alt sammen skal være med til at skabe et godt grund­lag for gennemførelsen af den uddannelse, du skal modtage i de kommende måneder. Indenfor den første uge vil den helt grund­læggende uddannelse påbegyndes med fx. undervisning i betjening af gevær, eksercits, fysisk uddannelse og træning samt meget andet. Antallet af nye emner, kan virke overvældende - som det ofte er til­fældet, når man starter på et nyt uddannelsessted eller en ny arbejds­plads - men allerede efter et par dage har man et bedre overblik.
Det detaljerede program, som du skal følge, vil blive udleveret den første dag i form af en såkaldt øvelses­liste.
Du må påregne aftentje­neste i perioden. Alle kan dog regne med at have fri den første weekend.
Du har tidligere modtaget en skrivelse og et fysisk træningsprogram fra Forsvarets Personeltjeneste. Uddannelsen er meget fysisk betonet og en god træningstilstand vil medvirke til at reducere belastningen i begyndelsen - og give dig en god oplevelse. Det skal derfor anbefales, at du i god tid inden mødetidspunktet begynder at træne regelmæssigt, således at du har en god kondition, når du møder.

KASERNEN
På Varde Kaserne er soldaterne indkvarteret på 12-mandsstuer med eget bad og toilet.
I cafeteriet kan hver enkelt sammensætte sin kost efter ønske. I forbindelse med cafeteriet findes også et udsalg, hvor der kan købes forskellige småfornødenheder såsom chokolade, sæbe, tandpasta, blade og bøger med mere. I samme bygning findes netcafe, tv-stuer samt spillemaskiner.
I sammenhæng med gymnastiksalen findes motionsrum og sauna, samt mulighed for gratis tøjvask.
I Konstabelmessen er der også muligheder for en gang dart, billard med mere.
Lige over for kasernens hovedindgang ligger KFUM’s soldaterhjem. Her er enhver velkommen og soldaterhjemmet er for mange soldater med til at skabe et godt indhold i fritiden, med mulighed for spil, film, hyggeaftener m.m. Soldaterhjemmet samarbejder med kasernens velfærdstjeneste.
Du vil i øvrigt kort efter mødet blive grundigt orienteret om kasernens mange fritids-aktiviteter og velfærdsforanstaltninger, fritidsudvalg og Idrætsforeningen Varde Garnison. (IVG).

FRIHEDER
Du vil normalt - bortset fra de første dage efter mødet, samt på dage med mørkeuddannelse, - have fri fra tje­nestens ophør ca. kl. 1630 til næste morgen ved tjenestens begyn­delse ca. kl. 0700.
Du vil ligeledes have weekendorlov fra fredag efter tjenestens ophør til mandag morgen, bortset fra den afsluttende øvelse og eventuel vagttjeneste.

PERSONLIGE OPLYSNINGER
Du bedes udfylde vedlagte oplysningsskema, som skal afleveres umid­delbart efter mødet
.

SERGENTUDDANNELSE
Afdelingen skal sende et antal menige på sergentsko­le. De skal gennemgå den grundlæggende sergentuddannelse (5½ mdr), som foregår i Sønderborg. Derefter skal de fortsætte uddannelsen som sergenter i artilleriet  ved ilstøtteskolen i Varde. Denne del af uddannelsen har en samlet varighed af ca. 3 mdr.
Sergenteleverne bliver udvalgt blandt frivillige egnede menige. Kort efter du er mødt, vil du blive yderligere informeret om sergentuddannelsen.

KØREKORT
Afdelingen skal bruge et antal af de menige, der tegner kontrakt om tjeneste i international mission ud over de 4 første måneder, som kørere på lastvogne og personvogne. Du skal altså ikke påregne at få kørekort i forbindelse med de første 4 måneders uddannelse, selv om muligheden eksisterer for enkelte.

HJEMSENDELSE
Din hjemsendelse er fastsat til udgangen af maj/november.

FORHOLD EFTER HJEMSENDELSEN
Det er måske lige tidligt nok - og dog. I den senere tid har en del værnepligtige ved hjemsendelsen været i den ubehagelige situ­ation, at de for det første ikke har kunnet få arbejde og for det andet ikke har kunnet få dagpenge.
Det vil føre for vidt her at redegøre for hele denne problematik, men hvis du mener at kunne få beskæftigelsesmæssige vanskelighe­der til den tid, er det tilrådeligt at søge sagkyndig bistand før indkaldelsesdagen. Dagpengeret opnås efter 1 års medlemskab af
en A-kasse. Det er dog en forudsætning, at du har været i arbejde i 52 uger (1 år) indenfor de sidste 3 år/medlemsperioden.

FORÆLDREDAG
ISTAR-afdelingen påregner at afholde en pårørendedag i slutningen af måned 2. Der vil senere blive udsendt særskilt indbydelse til pårørende.

AFSNIT II

4 måneders værnepligts uddannelse. ”Hærens basisuddannelse” (HBU)
Når du møder til aftjening af din værnepligt, er det for at gennemføre Hærens basisuddannelse. Formålet med uddannelsen er at uddanne dig til at kunne indgå i hold af ca. 10 mand til løsning af opgaver i totalforsvaret. Altså både opgaver af traditionel militær karakter, men også opgaver under eksempelvis det civile beredskab. Ydermere bibringes du en grundlæggende viden om forsvarets opgaver samt om dine muligheder for job og uddannelse i forsvaret.

Uddannelsens opbygning:
Uge 1 til 9 indeholder grundlæggende introduktion til militære fag, som våbenbetjening, felttjeneste, førstehjælp og eksercits.
Uge 10 til 16 er modulopbygget. Her vil du stifte bekendtskab med en masse forskellige emner, eksempelvis småstyrkers kamp i by og skov, skydeperiode, introduktion til tjeneste i fredsstøttende operationer samt fag som brandbekæmpelse, miljøuddannelse og redningstjeneste.
Hele uddannelsen afsluttes med en tredags øvelse ultimo maj/november.
Efter de fire måneders værnepligt, bliver du som udgangspunkt hjemsendt. Har du lyst til at fortsætte, kan du efter de fire måneder melde dig til hærens reaktionsstyrkeuddannelse, som varer i ca. 8 måneder. Personel fra denne enhed skal efter endt uddannelse forudse at blive  udsendt til international tjeneste, hvorfor den sidste del af uddannelsen vil omhandle forberedelse til udsendelsen. Efter missionens afslutning bliver du hjemsendt når din kontrakt udløber, med mindre du får lyst til flere udfordringer i hæren. I så fald er der, afhængigt af den aktuelle bemandingssituation, mulighed for at blive ansat som professionel soldat i en enhed i stående reaktionsstyrke. Disse enheder er - ligesom enheder, der udsendes til international tjeneste -  generelt udstyret med det bedste og nyeste materiel i hæren.

AFSNIT III

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER TIL DEN NYE SOLDAT
Du har nu læst en del om din kommende tjeneste og lidt om den kommende uddannelse. Som værnepligtig indkaldt til Varde Kaserne skal du tilbringe en væsentlig del af de kommende 4 måneder i et uddannelsessystem, som i starten vil være fremmed for dig.
Du vil måske fra familie eller ældre kammerater have hørt ”skrækkelige” historier om soldaterlivet, og de kan da godt have været rigtige - dengang. Men forsvaret har, som det øvrige samfund, udviklet sig til en moderne arbejdsplads, selv om en militær enhed ikke kan (og aldrig vil kunne) fungere helt som en civil arbejdsplads.

Det bedste råd vi kan give dig, er at "stikke fingeren i jorden", indtil du har vænnet dig til alt det nye. Møder du op med en positiv indstilling og en god portion ”gå-på mod”, har du de bedste forudsætninger for at få en positiv og udviklende oplevelse. Der vil blive krævet meget af dig under tjenesten - og vi forventer naturligvis, at du gør dit bedste.