Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jydske Dragonregiment
Forsvarets logo
29. februar 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Diverse legater ved FPS 

Ansøgning til disse legater skal fortages på særligt ansøgningsskema.

Nedenstående legater er hjemmehørende ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS),
såfremt du ønsker mere viden, har spørgsmål, søger ansøgningsskemaer, eller svar på   ansøgningsfrister kontakt da legatadministrationen.

1. Af "Fælleslegatet for hærens befalingsmænd og deres slægt" er et antal legat­portioner le­di­ge.

Legatet kan søges af værdige og trængende tjenstgørende eller afskedigede fastan­satte befa­lingsmænd i hæren samt værdige og trængende enker/enkemænd og ugifte van­skeligt stillede børn, for­trinsvis døtre, af disse. Med enker/enkemænd ligestilles samlevere, der i mindst 2 år har haft fælles hus­stand med afdøde.

2. Af "Kaptajn, Kgl. hofvinhandler Lorentz Christian Petersens legat for officers­døtre og officersenker" er et antal legatportioner ledige.

Legatet kan søges af værdige og trængende faderløse og ugifte døtre af eller enker efter danske officerer eller ligestillede af hæren, som ved deres død var eller tidligere havde væ-ret ansat i fast tje­neste.

3. Af "Oberst Franz Wilhelm Albrecht von Schnitters legat for Officersdøtre" er et antal legatportioner ledige.

Legatet kan søges af værdige og trængende ældre, ugifte døtre af officerer af hæren, vær-dige og trængende enker efter og yngre faderløse eller på anden måde vanskeligt stil­lede døtre af officerer af hæren.

4. Af "Hofråd David Amsel Meyers Legat" er et antal legatportioner ledige.

Legatet kan søges af fastansatte officerer, der på grund af sygdom har behov for økonomisk støtte, fortrinsvis til rekreationsophold.

5. Af "Generalmajor von Ohmes Legat" er et antal legatportioner ledige.

Legatet kan søges af trængende officersdøtre under 18 år, fortrinsvis børn i den skolepligti-ge alder.

6. Af "Kommandørinde Olivia Rothe, født Kirsteins og tidligere afdøde ægtefælle kom­mandør Andreas Bjørn Rothe's Legat" er et antal legatportioner ledige.

Legatet kan søges af trængende - såvel tjenstgørende som afgåede - sergenter, overser-genter, seniorsergenter og officerer af B-linien eller tilsvarende, såfremt de pågæl­dende er benådet med Hol­mens hæderstegn.

7. Af "Oberstløjtnant Steinmanns Legat" er et antal legatportioner ledige.

Legatet kan søges af officerer i aktiv tjeneste i hæren, søværnet og flyvevåbnet, samt offi-cerer i hjemmeværnet, der forretter tjeneste i et omfang, som svarer til normal aktiv tje­neste i de øvrige værn. Det er en betingelse for at komme i betragtning ved legatets udde­ling, at vedkommende officer har be­hov for økonomisk støtte.

8. Af "Kaptajn Harald Balduin Julius Reinwald og hustru Laura Sophie Margrethe Reinwald, f. Langkildes Legat" er et antal legatportioner ledige.

Legatet kan søges af værdige trængende enker efter danske officerer.

9. Af "Det Lewring-Holsteinske Legat 2019" er et antal legatportioner ledige.

Legatet kan tildeles som et engangsbeløb til økonomisk trængende enker efter afdøde linieofficerer i hæren.