Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Marinestaben
Forsvarets mærke
22. september 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
ESBERN SNARE overdrager formodede pirater til Seychellerne 
Danmark har opnået aftale med Seychellerne om, at de ni formodede pirater, som har været tilbageholdt på ESBERN SNARE siden den 10. november 2013, overføres til Seychellerne med henblik på retsforfølgning.
01-12-2013 - kl. 17:15

Overdragelsen er gennemført lørdag eftermiddag. De formodede pirater blev tilbageholdt af flådefartøjet ESBERN SNARE efter angreb på et kinesisk handelsskib og det danskflagede skib Torm Kansas. Forsvarsminister Nicolai Wammen glæder sig over, at der hermed sikres retsforfølgning af de tilbageholdte pirater, som angreb det danske skib tidligere på måneden.

Forsvarsminister Nicolai Wammen udtaler:
”Med overdragelsen af de ni formodede pirater til Seychellerne har vi endnu engang vist, at Danmarks og den internationale indsats ved Afrikas Horn fungerer og gør en væsentlig forskel.

Jeg er tilfreds med og taknemmelig over, at Seychellerne vil påtage sig så stort et ansvar for pirateribekæmpelse i regionen. Det er tredje gang, at Seychellerne har sagt ja til at modtage pirater tilbageholdt af Danmark. Vi har et rigtig godt samarbejde med Seychellerne, som også fungerer som base for vores CHALLENGER-fly, når det ligesom vores flådefartøjer indgår i NATO’s pirateribekæmpelsesoperation Ocean Shield”.

Seychellernes minister for Indre Anliggender og Transport, Joël Morgan, understreger de tætte forbindelser og samarbejde, der eksisterer mellem Danmark og Seychellerne.

Minister Morgan udtaler: 
"Det internationale samfund bør være opmærksom på, hvad der er vundet i kampen mod pirateri, men bør ikke undervurdere den aktuelle trussel, som somaliske pirater stadig udgør”. Minister Morgan opfordrer samtidig "de regionale stater til også løfte deres del af byrden i forhold til retsforfølgning og fængsling af somaliske pirater, hvilket er altafgørende for at sikre stabilitet og varig sikkerhed i det vestlige Indiske Ocean".

Den danske anklagemyndighed havde forinden vurderet, at man ikke kunne stille de formodede pirater for retten i Danmark

ESBERN SNARE hands over suspected pirates to the Seychelles

Denmark has reached agreement with the Republic of Seychelles that the nine suspected pirates who had been detained on ‘Esbern Snare’ since 10 November 2013 can be transferred to the Seychelles for prosecution.

The transfer was completed on Saturday afternoon. The suspected pirates were detained by the naval vessel ‘Esbern Snare’ after the attack on a Chinese merchant Vessel and the Danish-flagged vessel Torm Kansas. Defense Minister Nicolai Wammen welcomes the agreement and the prosecution of the detained pirates WHO attacked the Danish ship earlier this month.

Defense Minister Nicolai Wammen says :
"With the transfer of the nine suspected pirates to Seychelles , we have once again shown that the Danish and the international efforts in the Horn of Africa work and make a significant difference.

I am pleased and grateful that the Seychelles will assume such a great responsibility for combating piracy in the region. It is the third time that the Seychelles has agreed to accept pirates detained by Denmark. We have a very good partnership with the Seychelles, which also serves as the base for our Challenger aircraft when it like our naval vessels is part of NATO's counter-piracy operation Ocean Shield."

Minister for Home Affairs and Transport of the Republic of Seychelles, Mr. Joel Morgan reiterated the close ties and cooperation which exist between the Kingdom of Denmark and the Republic of Seychelles.

Minister Morgan stated
“the international community should be aware of the gains made in the fight against piracy but should not loose sight of the veritable threat that Somali piracy still poses.

Minister Morgan also called upon
“regional states to also take their share of the burden of prosecutions and incarceration of Somali pirates which is paramount in ensuring stability and enduring security in the Western Indian Ocean maritime space.”

The Danish public prosecutor had previously estimated that the suspected pirates could not be put on trial in Denmark.