Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Oksbøllejren
Forsvarets logo
08. august 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
AFSLUTNING 

I et halvt århundrede har forsvaret nu udført sin virksomhed i Oksbøl­området under vekslende forhold og vilkår. Ifølge sagens natur kan visse af de øvelsesaktiviteter, der kun kan gennemføres her, ikke ske uden at forvolde støj og gener for nogen. Disse aktiviteter skal retfær­digvis ses i en større sammenhæng, nemlig som en integreret del af for­svarets samlede uddannelse, der skal tilsikre at det til enhver tid og under alle forhold kan leve op til kravet om at kunne forsvare landets frihed og integritet.

I forbindelse med øvelsesplanlægning søger forsvaret at tage videst mulige hensyn for at genere omgivelserne mindst muligt, og man har af den grund bl. a. i sommerferieperioden pålagt sig selv en række ind­skrænkninger f.s.v.a. skydning og øvelser.

Lige fra første færd har det været Kommandantskabet i Oksbøl magt­påliggende at skabe og opretholde et godt forhold til naboer og om­kringboende.

Fra ekspropriationerne i 1929 og fremover har forsvaret derfor gen­nem tilladelser til fortsat brug af visse afståede arealer og rettigheder søgt at hjælpe, hvor man kunne.

Da de første dele af Kallesmærsk Hede blev eksproprieret kunne be­folkningen omkring disse arealer således fortsat foretage lyngslagning og tørveskæring til opvarmningsformål. En ret som blev benyttet til langt op i 50'erne.

Bortforpagtning af landbrugsarealer finder stadig sted, ligesom retten til græsslagning fortsat bortsælges.

I slutningen af juli kan man hvert år se lastbiler, læsset med bistader, ankomme til skydeterrænet, hvorefter bierne i lyng blomstringstiden har travlt med at samle honning til huse.

De omkringboende jagt- og skytteforeninger har ligeledes aftaler / kontrakter, som giver tilladelse til oprettelse af flugtskydebaner og brug af forsvarets skydebaner. Som noget ret enestående er der i forbindelse med Vrøgum skydebane etableret en civil hjorte- og vildsvinebane, hvor jægere fra store dele af landet kommer og træner i disse specielle discipliner.

Oksbøl og omegns lystfiskerforening har i en årrække haft fiskeret­tigheder i Præstesøen. En rettighed som menighedsrådet og skovstyrel­sen nu administrerer.

På en nedlagt ejendom syd for Oksbøllejren har Blåvandshuk Ride­klub i 5 år haft til huse, og mange børn og unge mennesker kommer dagligt her for at pleje og passe deres heste samt dyrke den ædle ridesport.

I Molskærområdet har Hundeførerforeningen fået stillet en ejendom til rådighed og har her mulighed for at dygtiggøre sig selv og deres hunde.

Bestræbelserne for at undgå skader på civil ejendom har altid haft høj prioritet; men alle ihærdige bestræbelser til trods har der beklageligvis været tilfælde af alvorlige skader. Således i sommeren 1955, da der i for­bindelse med skydning opstod en hedebrand, som p.g.a. et sammentræf af uheldige omstændigheder - herunder springende vind - forårsa­gede, at 9 sommerhuse nedbrændte i området omkring Blåvand Fyr. Forsvarsministeriet erstattede naturligvis de brændte sommerhuse, ind­bo og ejendele for såvel ejere som lejere.

Som man måske vil have fornemmet ved læsning af dette historiske strejftog, er der i den forløbne periode på alle områder sket en hastig udvikling, som - specielt på bygge- og anlægsområdet - må forudses at fortsætte i de nærmeste år; alt med det formål at skabe de bedst mulige uddannelsesvilkår for forsvarets enheder under deres ophold i landets største skyde- og øvelsesområde.

Måtte der derfor fortsat blandt befolkningen være positiv forståelse for den gerning der her udføres af forsvarets personel, civilt som mili­tært, i samfundets tjeneste.