Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Oksbøllejren
Forsvarets logo
08. august 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
REDNINGSSTATION OKSBØL 

Af oberstløjtnant L.G. Ipsen

I FORBINDELSE med modernisering og rationalisering af kystredningstjene­sten blev Kommandanten i Oksbøl uformelt kontaktet af Farvandsdirekto­ratet i foråret 1974. Der blev fra kommandantens side givet tilsagn om posi­tiv medvirken under forudsætning af Forsvarskommandoens og Forsvars­ministeriets godkendelse af en eventuel aftale.

I februar 1975 fremsendte Farvandsdirektoratet et rationaliseringsforslag til Forsvarsministeriet, efter hvilket bl. a. 23 redningsstationer og to bi­stationer med ialt 155 ansatte skulle nedlægges.

På Vestkysten betød det bl. a., at redningsstationerne »Hennegård«, »Vejers« og »Blåvand« skulle nedlægges og erstattes af redningsstation »Oksbøl«. Stationen skulle udrustes med svært raketredningsmateriel, der ville blive stillet til rådighed af Farvandsdirektoratet, mens personel og transportkøretøj skulle tilvejebringes ved Kommandantskabets foranstalt­ning.

Der blev herefter foretaget en lang række forhandlinger med forskellige myndigheder, organisationer og enkeltpersoner for at få den nye rednings­station »op at stå«. - Med velvillig assistance fra Hærens Kampskole og takket være frivilligt personel herfra og fra Kommandantskabet blev de materiel- og personelmæssige problemer løst.

Den 21. april 1976 forelå Forsvarskommandoens godkendelse af »Af­tale mellem Farvandsdirektoratet og Kommandantskabet vedrørende kystredningstjeneste på strækningen Hennemølleå - Skallingen«. Denne aftale indeholder retningslinjer og direktiver for indsættelse af stationens personel og materiel i forbindelse med kystrednings- og kystovervågnings­tjeneste, ligesom den rummer forskrifter for den uddannelse og vedligehol­dende træning, der skal gives betjeningspersonellet.

På baggrund af stationens indsættelse i forbindelse med en stranding ved Vejers i juli 1978, er der siden foretaget udskiftning af transportkøretøjet og en af rakettyperne, stationen har fået tildelt en afstandsmåler, og radio­materiel med maritim kanalbestykning er tilgået. Endvidere er transport­køretøjet blevet godkendt som udrykningskøretøj til det i aftalen aftalte formål og som følge heraf forsynet med blåt blinklys og udrykningshorn. Hermed skulle alle betingelser for - i given situation at kunne mønstre en effektiv og hurtigt indsatsklar redningsstation - være skabt. Fremover må det være forsvarets opgave at leve op til de forventninger og krav, man med rette kan stille os.

Det står mig helt klart, at nedlæggelsen af de gamle hæderkronede red­ningsstationer i lokalområdet og oprettelsen af en redningsstation ved mili­tær foranstaltning ville blive mødt med blandede følelser og skepsis hos de »gamle« redningsmænd, ja måske endog skabe bitterhed. - Jeg beder dem, der måtte nære sådanne følelser om at forstå, at forsvaret har påtaget sig denne opgave for herved at manifestere, at vi - ud over at løse militære opgaver, som helt klart er de primære - også er villige til at påtage os sam­fundsmæssige opgaver for derved at markere os som en integreret del af det samfund, vi lever i. - Enhver form for råd og vink fra de »gamle« redningsmænd, vil derfor altid blive modtaget med taknemlighed og re­spekt, ihukommende den uselviske indsats de gjorde, mens de virkede i redningstjenesten, ofte med livet som indsats.

Redningsbåden fra "Redningsstation Vejers" i aktion