Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Trænregimentet
Forsvaret
02. august 2015

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Fakta om Aalborg Kaserne 

Aalborg har en over 200-årig historie som garnisonsby, idet der siden 1779 har der været militære forlægninger i og omkring Aalborg.
Navnet Aalborg Kaserner (ALB KAS) er fællesbetegnelsen for Hvorup Kaserne (HVK) og Nørre Uttrup Kaserne (NUK), som begge blev opført i 1950-erne til erstatning for forældede kaserner, der var beliggende midt i Aalborg by.

Arealet, som kasernerne og den tilhørende øvelsesplads, blev anlagt på, lå dengang langt fra bymæssig bebyggelse. Sådan forholder det sig ikke i dag.

Efter kommunalreformen i 1970 kom området under Aalborg Kommune, som valgte at udstykke grunde til boligforenings- og parcelhusbyggeri helt op til øvelsespladsens skel.

Aalborg Kaserner blev som følge af Forsvarsforliget 2005-2009 et af forsvarets største etablissementer, med et areal på 285 ha og 81.695 m2 bebyggelse.

Trænregimentet har det overordnede ansvar for Aalborg Kaserner.

På Aalborg Kaserner findes følgende enheder:
-   Trænregimentet (TRR)
-   Hærens Logistikskole (HLS)
-   Totalforsvarsregion Nord (TFR NORD)
-   Hærhjemmeværnsdistrikt Aalborg (HHD ALB)

Trænregimentet
Ved Hærloven af 18. juni 1951, blev forsyningstropperne oprettet som en selvstændig våbenart, hvilket medførte, at der 1. november 1951 oprettedes to nye regimenter: Sjællandske Trainregiment og Jydske Trainregiment.

Forsvarskommissionen af 1988 anbefalede, som en del af strukturtilpasningerne af forsvaret en sammenlægning af de to regimenter.
Sammenlægningen blev endeligt besluttet ved forsvarsordningen 1995 - 1999.
Den 10. maj 1997 oprettedes Trænregimentet. Der var dog fortsat en række enheder placeret på Farum Kaserne.
Den 1. marts 2001 blev sidstnævnte enheder flyttet til Vordingborg og ved en sammenlægning med andre enheder blev Det Danske Internationale Center (DANILOG) oprettet.
Trænregimentet har et drivmiddelkompagni beliggende i Oksbøl, der forventes at overgå til DANILOG primo 2006.
Som følge af det seneste forsvarsforlig er regimentet og dets ansvar og opgaver blevet reduceret ganske betragteligt.
Bataljonerne er - sammen med MP-kompagnierne - blevet direkte underlagt Danske Division h.h.v. 1. og 2. Brigade, og P–, T og B/Ø-sektionerne er, eller er i færd med, at blive centraliseret, hvilket også gør sig gældende for hele Stabs- og støttestrukturen.

Hærens Logistikskole
Hærens Logistikskole (HLS) blev oprettet den 1. april 1996 og er dermed hærens yngste skole. Den er på flere områder hærens største skole og opgaverne de mest komplekse. HLS udvikler organisationsskemaer og reglementer og uddanner indenfor de logistiske tjenesteområder:

- Forsyningstjeneste
- Transporttjeneste
- Vedligeholdelsestjeneste
- Sanitetstjeneste
- Materiel og teknik
- Personel- og feltposttjeneste
- Militærpolititjeneste
- Færdsels- og kørselssikkerhed

Skolens chef er tillige Tjenestegrensinspektør for Logistik i Hæren (TILO). HLS uddanner ca. 200 sergenter årligt. Skolen er ansvarlig for mere end 150 forskellige kursustyper og afvikler pr. år ca. 180 kurser.

Kontorer

I byg. 2/NUK finder du desuden Administrationskontoret.

Kursuskontoret er servicekontor for alle elever/kursister ved HLS med følgendeopgaver:

Modtagelse af elever/kursister, indkvartering, postfordeling og modtagelse af telefonbesked etc. Administrationskontorets opgaver svarer til opgaverne på et personel-/kompagnikontor, dvs. sygeregistrering, føring af stampapirer etc.

Indkvartering

Kvarterer vil normalt være til rådighed fra aften før mødedag (nøgle udleveres i hovedvagt/ALB KAS) ellers udleveres nøglen på mødedagen.

Telefon

Indvalg                                           9819 + lokal-nr.

Kursuskontoret/HLS                          9819 7715.

Administrationskontoret/HLS               9819 7625.

 

Elever på kursus kan normalt ikke modtage elevsamtaler. l særlige tilfælde kan der modtages besked i tidsrummet mandag - torsdag kl. 0800 - 1545 samt fredag kl. 0800 og 1445 på lokal 7715.

Totalforsvarsregion Nord
Med baggrund i forsvarsforliget 2000 - 2004 blev MILRGN NORD oprettet den 1. januar 2001 som et resultat af en sammenlægning af MILRGN I og II og den 1. juli 2001 blev MILRGN sammenlagt med HJVR I og II og ændrede samtidig navn til LFR NORD.

LFR NORD havde det operative og uddannelsesmæssige ansvar for HJV i de fire nordligste amter i Jylland: Nordjylland, Viborg, Århus og Ringkøbing amt.

De otte Hærhjemmeværnsdistrikter i området omfattede omtrent 16.000 frivil­lige hjemmeværnsfolk.

Med baggrund i indeværende forsvarsforlig blev LFR NORD, den 1. januar 2006 opdelt i TFR NORD og TFR MIDT.

TFR NORD indeholder nu kun HHD Vendsyssel, HHD Aalborg og HHD Himmer­land-Thy. De tre distrikter omfatter omtrent 6.000 frivillige hjemmeværnsfolk.

TFR NORD samarbejder i totalforsvarsregi med Politiregion I og Beredskabsre­gion I, den regionale koordinerende stab. Totalforsvarsregion Nordjylland er således det naturlige bindeled mellem samfundets militære og civile ressourcer i regionens område og forestår i den egenskab samordning og koordination af militær hjælp til det civile samfund, ligeledes har TFR NORD det faglige ansvar for presse- og informationsvirksomheden samt kontaktvirksomhed til samar­bejdspartnerne.

TFR NORD ansvarsområde dækker et område fra Skagen til en linie fra Thy­borøn kanal, nord om Fur og syd om Mariager fjord.

TFR NORD er en værnsfælles stab bemandet med 24 personer med personel fra både Hæren og Hjemmeværnet. Stillingerne i stabens organisation består af chef og stabschef, sektionschefer samt det militære og civile personel i sek­tionerne, operationssektion (OSEK), uddannelsessektion (USEK) indeholdende et uddannelsescenter (UDC), logistiksektion (LSEK) og sekretariat (SEC) samt en informationssektion (IFS).

TFR NORD har til huse i bygning 19 på Hvorup Kaserne.

                 Tlf.: 9819 7211 (sekretariatet)

                 E-mail: lfrn@hjv.dk

Organisationen for LFR NORD og nu TFR NORD er ganske unik, idet det er før­ste gang i dansk forsvarshistorie, at der er oprettet integrerede myndigheds­stabe, der i fredstid organiserer hær - og hjemmeværnspersonel under samme ledelse.

Hærhjemmeværnsdistrikt Aalborg
Hærhjemmeværnsdistrikt Aalborg (HHD) er beliggende på Aalborg Kaserner, NUK bygning 24, 25, 26 og 27 (ved Kongens Port). Bygning 27 er HHD administrationsbygning.

Der er ca. 20 medarbejdere til at forvalte og støtte ca. 2000 frivillige hjemmeværnssoldater. HHD er forsyningsansvarlig for yderligere ca. 1100 frivillige fra Marine-, Flyver- og Virksomhedshjemmeværnet samt 80 militært fastansatte.

De ca. 2000 frivillige er organiseret i 16 underafdelinger, der bl.a. består af stabskompagni, bevogtningskompagnier, områdekompagnier, politikompagnier og et trommekorps. Herudover opstiller, udruster og uddanner HHD et stabskompagni og et motoriseret infanterikompagni til Lokalforsvarsregion Nord- og Midtjylland (LFRN).

Således er HHD organiseret nu og resten af 2005. Som en af følgerne af forsvarsforliget 2005-2009, vil HHD organisation se noget anderledes ud efter 1. januar 2006.

HHD vil bruge resten af året på at få opdelt frivillige soldater i en aktiv struktur og Hjemmeværnets reserve samt på indføring af en ny kompagnistruktur.

HHD hovedopgave er at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere uddannelse af underafdelingerne samt at yde bedst mulig støtte til det civile beredskab i krisesituationer, herunder bl.a. støtte til politiet.

Der er med det nye forlig kommet en ny opgave. HHD skal støtte med gennemførelsen af kontroløvelsen ved Hærens Basisuddannelse.

HHD har ansvaret for at udarbejde planer for indsættelse under krisesituationer i samfundet samt planer for støtte til det civile samfund i fredstid.

Vi kan kontaktes på 9934 6500 eller hhd-alb@hjv.dk. Du kan også kigge på www.hjv.dk.