Storebæltsbroen

Storebæltsbroen set fra en pylon. Foto: Søværnet.

Vessel Traffic Service assisterer skibe, der passerer gennem Storebælt og Øresund. Formålet er blandt andet at beskytte samfundsværdier, skibsfarten og miljøet.

Værnsfælles Forsvarskommandos Marinestab er udpeget som dansk Vessel Traffic Service-myndighed, og driver i medfør heraf Vessel Traffic Service-systemerne i Storebælt og Øresund, samt VTS Femern når denne bliver etableret. VTS'erne er strukturelt underlagt Søværnets Overvågningsenhed, der tilser den daglige drift.

Opgaven løses fra VTS-centre i henholdsvis Korsør og Malmø. VTS-centret for Femern Bælt vil blive placeret i Travemünde i Tyskland, hvor de danske og tyske myndigheder vil samarbejde om løsning af opgaven.

VTS-center Øresund drives i samarbejde med svenske myndigheder og er det eneste af sin art i verden, hvor operatører fra to lande udfører deres arbejde fra et fælles center.

Vessel Traffic Service Storebælt

Vessel Traffic Service (VTS) Storebælt er oprettet for at sikre skibsfarten, miljøet og den faste forbindelse over Storebælt i Østerrenden og Vesterrenden. VTS Storebælt er et obligatorisk IMO skibsmeldesystem for skibe der passerer VTS-området som benævnes BELTREP.

Scroll længere ned for at læse om skibenes meldepligt.

Alarmering

VTS systemets opgave er at forebygge skibskollisioner og at kunne give alarm i tide til vej- og togtrafikken, hvis et skib er ved at kollidere mod en af broerne.

Ifølge instrukser skal alarmen gå senest 10 minutter før en potentiel påsejling af Vestbroerne og 4 minutter før en potentiel påsejling af Østbroen. VTS centret skal give besked til politiet i Slagelse, til Banestyrelsens fjernstyringscentral, til Storebælts O-rum og til SRO-C på Korsør togstation om at lukke broerne for trafik.

Der gives forvarsel, når et skib ude af kurs er inden for en vis afstand fra broerne. Alarmsystemet til politiet, til Banestyrelsens fjernstyringscentral og til O-rum afprøves hver uge. Om VTS StorebæltVTS Storebælt ligger på Flådestation Korsør og er døgnbemandet med 21 operatører, en souschef (som også er operatør) og en chef. Alle er uddannet skibsførere (master mariners) med mange års erfaring fra både nationalt og internationalt farvand.

For at kunne løse vores opgaver har vi afgang til otte radarer, ECDIS (elektronisk søkort), seks kameraer der også kan benyttes om natten, radiopejlere, femten VHF radioer med DSC (VHF kanal 70), flere AIS-systemer (automatisk skibsidentifikation), flere meteorologiske sensorer med adgang til lokale strøm- og vandstandsforhold, sigtbarhed m.m. ligesom vi har adgang til flere on-line skibsdatabaser.


Meldepligt

Jævnfør IMO Resolution MSC 332(90) (engelsk version om BELTREP) og Dansk Bekendtgørelse nr. 820 (dansk version om skibsmeldesystemet BELTREP), skal alle skibe med en bruttotonnage på 50 tons og derover og alle skibe med en højde over vandoverfladen (airdraught) på 15 meter og derover er omfattet af den obligatoriske meldepligt ved BELTREP.

Disse skibe skal melde til Storebælt VTS senest ved passage af meldelinier eller forinden afgang fra en havn eller ankerplads beliggende i BELTREP-området. Men en melding kan også sendes pr. mail minimum en time før ankomst til VTS-området. Dette fritager dog ikke skibet for at kalde BELTREP på VHF når skibet ankommer til en meldelinie.

BELTREP er delt i sydlig sektor 2 (VHF kanal 11) og nordlig sektor 1(VHF kanal 74). Kanal 10 er reservekanal. Efter at skibet har meldt ind er det påkrævet at skibet har lyttepligt på VTS kanal og kanal 16, ligesom al kommunikation med andre skal foregå på VTS kanalen og arbejdssproget er engelsk. Ved sektorskift har skibet selv ansvaret for at skifte VTS kanal og kalde den nye sektor.En melding pr. mail skal omfatte følgende information:


A: Skibets navn, callsign, IMO nummer og MMSI nummer.
G: Sidste havn.
I: Næste havn og ETA.
H: ETA VTS meldelinie.
L: Planlagt rute gennem Storebælt.
O: Maksimum dybgang.
P: Last. Farligt gods med UN-nummer og mængde. Hvis farligt gods er i containere så skal der oplyses mængde for hver IMO-hovedklasse.
Q: Defekter og afvigelser.
R: Forurenende forhold eller mistet farligt gods.
T: Kontaktperson i land (navn og telefonnummer)til skibets eventuelle farlige gods om bord.
U: Dødvægt/airdraught.
W: Totalt antal personer om bord.
X: Bunkermængde om bord. F.eks. heavy fuel oil, light sulphor fuel oil, marine diesel oil og marine gas oil. Dog kun nødvendigt hvis skibets bruttotonnage er over 1000.

Et skib med elleve meters dybgang eller derover anbefales af den Internationale Maritime Organisation (IMO) at benytte lods gennem Storebælt. Se eventuelt IMO resolution SN.1 circ.263 side 8.

Skibe der passerer under Østbroen bør have en fart under 20 knob.

Dykning omkring Storebæltsbroen skal altid anmeldes mindst tre dage før ved at ringe til Storebæltsforbindelsens Vagtcentral på 58 30 30 51 med oplysning om navn, adresse og CPR-nummer på alle deltagere, ligesom der ved dykningens start og slut skal ringes til samme telefonnummer. Ankring og dykning i de afmærkede sejlløb ved Øst- og Vestbroen er forbudt, ligesom fortøjning til bropiller er forbudt. I øvrigt henvises til Sølovens bestemmelser vedrørende dykning.

Storebælt VTS yder tjenester til skibsfarten såsom henvisning af ankerpladser til skibe i tilfælde af havari, vejrforhold, dårlig sigt eller lignende, udsender informationer af både generel og specifik interesse for skibsfarten i området, såsom trafiksituationen, afmærkning, fyr, vind- og strømforhold, vandstand, is forekomster eller andre sejladsmæssige og sikkerhedsmæssige forhold.

Storebælt VTS er certificeret til at yde navigationsassistance som er en individuel sejladsvejledning. Den gives enten hvis VTS vurderer det er nødvendigt eller hvis skibet på eget initiativ beder om navigatorisk hjælp. Ved almindelig kommunikation såvel som ved navigationsassistance benytter Storebælt VTS følgende message markers ( IMO Standard Marine Communication Phrases (SMCP)): ADVICE, WARNING, INFORMATION, QUESTION, ANSWER, REQUEST og INTENTION.

 

Sidst opdateret 14. maj, 2020 - Kl. 12.05

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google