Storebæltsbroen

Storebæltsbroen set fra en pylon. Foto: Søværnet.

VTS systemets opgave er at forebygge skibskollisioner og at kunne give alarm i tide til vej- og togtrafikken, hvis et skib er ved at kollidere mod en af broerne.

Opgaven løses fra VTS-centre i henholdsvis Korsør og Malmø. Ved Øresund løses opgaven i samarbejde med svenske myndigheder.

VTS-centret for Femern Bælt er placeret i Travemünde i Tyskland, hvor de danske og tyske myndigheder vil samarbejde om løsning af opgaven, når den påbegyndes forventeligt i løbet af 2021.

 

VTS Storebælt - Meldepligt

Alle skibe med en bruttotonnage på 50 tons og derover og alle skibe med en højde over vandoverfladen (airdraught) på 15 meter og derover er omfattet af den obligatoriske meldepligt ved BELTREP.

Disse skibe skal melde til Storebælt VTS senest ved passage af meldelinier eller forinden afgang fra en havn eller ankerplads beliggende i BELTREP-området. En melding kan også sendes pr. mail minimum en time før ankomst til VTS-området.
Dette fritager ikke skibet for at kalde BELTREP på VHF når skibet ankommer til en meldelinie.

 

VHF-kanaler og lyttepligt

BELTREP er delt i sydlig sektor 2 (VHF kanal 11) og nordlig sektor 1(VHF kanal 74). Kanal 10 er reservekanal. Efter at skibet har meldt ind er det påkrævet at skibet har lyttepligt på VTS kanal og kanal 16, ligesom al kommunikation med andre skal foregå på VTS kanalen og arbejdssproget er engelsk. Ved sektorskift har skibet selv ansvaret for at skifte VTS kanal og kalde den nye sektor.

 

Meldingens indhold

En melding pr. mail skal omfatte følgende information:
A: Skibets navn, callsign, IMO nummer og MMSI nummer.
G: Sidste havn.
I: Næste havn og ETA.
H: ETA VTS meldelinie.
L: Planlagt rute gennem Storebælt.
O: Maksimum dybgang.
P: Last. Farligt gods med UN-nummer og mængde. Hvis farligt gods er i containere så skal der oplyses mængde for hver IMO-hovedklasse.
Q: Defekter og afvigelser.
R: Forurenende forhold eller mistet farligt gods.
T: Kontaktperson i land (navn og telefonnummer)til skibets eventuelle farlige gods om bord.
U: Dødvægt/airdraught.
W: Totalt antal personer om bord.
X: Bunkermængde om bord. F.eks. heavy fuel oil, light sulphor fuel oil, marine diesel oil og marine gas oil. Dog kun nødvendigt hvis skibets bruttotonnage er over 1000.

Et skib med elleve meters dybgang eller derover anbefales af den Internationale Maritime Organisation (IMO) at benytte lods gennem Storebælt.
Skibe der passerer under Østbroen bør have en fart under 20 knob.

 

Dykning ved Storebæltsbroen

Dykning omkring Storebæltsbroen skal altid anmeldes mindst tre dage før ved at ringe til Storebæltsforbindelsens Vagtcentral på 58 30 30 51 med oplysning om navn, adresse og CPR-nummer på alle deltagere, ligesom der ved dykningens start og slut skal ringes til samme telefonnummer. Ankring og dykning i de afmærkede sejlløb ved Øst- og Vestbroen er forbudt, ligesom fortøjning til bropiller er forbudt. I øvrigt henvises til Sølovens bestemmelser vedrørende dykning.

 

Ankerpladser og øvrig service

Storebælt VTS yder tjenester til skibsfarten såsom henvisning af ankerpladser til skibe i tilfælde af havari, vejrforhold, dårlig sigt eller lignende, udsender informationer af både generel og specifik interesse for skibsfarten i området, såsom trafiksituationen, afmærkning, fyr, vind- og strømforhold, vandstand, is forekomster eller andre sejladsmæssige og sikkerhedsmæssige forhold.

Storebælt VTS er certificeret til at yde navigationsassistance som er en individuel sejladsvejledning. Den gives enten hvis VTS vurderer det er nødvendigt eller hvis skibet på eget initiativ beder om navigatorisk hjælp. Ved almindelig kommunikation såvel som ved navigationsassistance benytter Storebælt VTS følgende message markers (IMO Standard Marine Communication Phrases (SMCP)): ADVICE, WARNING, INFORMATION, QUESTION, ANSWER, REQUEST og INTENTION.

 

Om Vessel Traffic Service

Søværnskommandoen under Forsvarskommandoen er udpeget som dansk Vessel Traffic Service-myndighed, og driver i medfør heraf Vessel Traffic Service-systemerne i Storebælt, Øresund og VTS Femern.
VTS'erne er strukturelt underlagt Søværnets Overvågningsenhed, der tilser den daglige drift.

 

Særligt om Vessel Traffic Service Storebælt

Vessel Traffic Service Storebælt er oprettet for at sikre skibsfarten, miljøet og den faste forbindelse over Storebælt i Østerrenden og Vesterrenden. VTS Storebælt er et obligatorisk IMO skibsmeldesystem for skibe, der passerer VTS-området som benævnes BELTREP.
VTS Storebælt ligger på Flådestation Korsør og er døgnbemandet med 21 operatører, en souschef (som også er operatør) og en chef. Alle er uddannet skibsførere (master mariners) med mange års erfaring fra både nationalt og internationalt farvand.

For at kunne løse opgaverne har Søværnets Overvågningsenhed afgang til otte radarer, ECDIS (elektronisk søkort), seks kameraer der også kan benyttes om natten, radiopejlere, femten VHF radioer med DSC (VHF kanal 70), flere AIS-systemer (automatisk skibsidentifikation), flere meteorologiske sensorer med adgang til lokale strøm- og vandstandsforhold, sigtbarhed m.m. ligesom overvågningsenheden har adgang til flere online skibsdatabaser.

VTS kontaktinformation

Vessel Traffic Service Øresund
Hans Michelsensgatan 211 20 Malmø, Sweden
Telefon: +46 771 63 06 00
E-mail: contact@soundvts.org
VTS Øresunds website

Vessel Traffic Service Storebælt
Flådestation Korsør
Sylowsvej 8
4220 Korsør
Telefon: +45 5837 6868
E-mail: vts@beltrep.org
VTS Storebælt website

Sidst opdateret 14. maj, 2020 - Kl. 12.05